Ανάλυση, Οδηγός και Χαρτογράφηση Εκπαιδευτικών Διαδρομών και Εμπειριών Αγροτουριστικής Επιχειρηματικότητας

Τα κύρια αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν:
1. Ομάδες δεξιοτήτων - Οι Ομάδες δεξιοτήτων θα ενσωματώσουν τους κύριους δικαιούχους των δράσεων του έργου και τους βασικούς παράγοντες στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων, όπως εκπαιδευτές και τοπικούς οργανισμούς στις χώρες Εταίρους για να παρακολουθήσουν όλη την υλοποίηση και τις δράσεις του έργου. Οι τελικοί δικαιούχοι βρίσκονται στον πυρήνα της διαδρομής κατάρτισης και ο στόχος είναι οι φορείς να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως από την αρχή για να διαμορφώσουν καλύτερα τη διαδρομή αναβάθμισης δεξιοτήτων σε όλες τις περιοχές εταίρων. Θα δημιουργηθούν 6 Ομάδες Δεξιοτήτων σε επίπεδο ΕΕ.

2. Χάρτης και Πίνακας Δεξιοτήτων. Χάρτης δεξιοτήτων, πόρων, βέλτιστων πρακτικών και βασικών πόρων για την καλύτερη διαμόρφωση της κατάρτισης που θα αναπτυχθεί. Η ανάλυση δεξιοτήτων προσαρμοσμένη σε κάθε περιοχή και τελικούς δικαιούχους, η χαρτογράφηση των τοπικών πόρων και των βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παρέχει ένα ολοκληρωμένο όραμα του σημείου εκκίνησης και θα καθορίσει στόχους που ξεπερνούν την τοπική σκηνή. Αυτή είναι μια θεμελιώδης πληροφορία. 1 Σύνολο Χαρτών Δεξιοτήτων και Πίνακας Δεξιοτήτων θα γίνει σε εθνικό επίπεδο και θα εκπονηθεί κοινή Έκθεση για τις Βέλτιστες Πρακτικές σε επίπεδο ΕΕ.

3. Skills Digital. Θα αναπτυχθεί διαδραστικός χάρτης με πόρους για το πρόγραμμα σπουδών . Όλες οι πληροφορίες θα είναι προσβάσιμες σε όλες τις γλώσσες του έργου και με προσιτό τρόπο, ώστε όλες οι περιοχές να μπορούν να κάνουν χρήση των δεδομένων που λαμβάνονται και να εκμεταλλεύονται πολλαπλές επιλογές. Ο χάρτης σε επίπεδο ΕΕ θα παραχθεί.

Nothing to display yet